Czy   jesteśmy   sami   we Wszechświecie?
Fundacja Nowej Genezy Życia
Streszczenie Celem tej książki jest pogodzenie dwóch przeciwstawnych światopoglądów, religijnego i materialistycznego, używając  wyłącznie racjonalne i naukowe podejście. Autor, mieszkając w Portugalii, zetknął się z książką opisującą wydarzenia w Fatimie, takie jak pokaz na niebie, którego świadkami było 50 000 osób. Jako fizyk specjalizujący się w laserach doszedł do wniosku, że zdarzenia te nie mają  naturalnego, ani boskiego pochodzenia, ale musiały być przygotowane przez istoty o znacznie wyższej niż ludzka inteligencja. Podążając za tą hipotezą, doszedł do logicznego wniosku, że inteligentne istoty już na długo przed wydarzeniami w Fatimie ingerowały w ludzkie sprawy. Takie podejście wyjaśnia wiele tajemniczych wydarzeń w historii ludzkości, takich jak początki pierwszych cywilizacji i powstanie głównych religii. Książka próbuje odpowiedzieć na pytania: Dlaczego inteligentne istoty ingerują w ludzkie sprawy? Jakie są ich cele? Autor stawia hipotezę, że ostatecznym celem ich działania jest zapewnienie kontynuacji istnienia inteligencji i świadomości we Wszechświecie. Książka podchodzi  do tak odwiecznego pytania, jak „Jaki jest cel ludzkiego życia?” z zupełnie nowej perspektywy i proponuje dające dużo do myślenia odpowiedzi. Opis  rozdziałów Rozdział 1 poświęcony jest analizie wydarzeń w Fatimie. Wydarzenia te są krótko opisane, zwłaszcza pokaz na niebie, który obserwowały dziesiątki tysięcy widzów. Celem tego rozdziału jest przekonanie czytelnika, że wydarzenia w Fatimie są autentyczne, bardzo dobrze udowodnione i potwierdzone przez wielu niezależnych i wiarygodnych świadków. Rozdział 2   wyjaśnia, w jaki sposób mogłyby być przygotowane objawienia fatimskie używając  obecny  stanu techniki. Celem tego rozdziału nie jest udowodnienie, że objawienia zostały przygotowane w sugerowany sposób, ale że można je było przeprowadzić przy użyciu obecnego stanu wiedzy. Rozdział 3 proponuje, jak można zaaranżować pokaz świateł na niebie. Szczegółowa analiza zeznań świadków potwierdza, że obrazy mogły być wytwarzane za pomocą laserów. Rozdział 4. Wyjątkowość wydarzeń fatimskich jest omawiana poprzez pokazanie, że zostały one przepowiedziane w prasie portugalskiej na 2 miesiące wcześniej i dzień przed objawieniami. Pokaz na niebie był przewidziany z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Analizowane jest znaczenie przewidywań dotyczących autentyczności tych wydarzeń. Rozdział 5. Aby pokazać, że wydarzenia fatimskie różnią się od innych znanych objawień, przeanalizowano wydarzenia, które miały miejsce w La Salette , Lourdes i Medziugorju. Rozdział 6. W tym rozdziale zawarta jest krytyczna analiza zjawiska UFO, ponieważ niedawno opublikowana książka sugeruje, że pod wieloma względami wydarzenia w Fatimie przypominają obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających. W celu oceny tej hipotezy omówiono kilka najbardziej typowych i najlepiej uzasadnionych obserwacji UFO zarejestrowanych w ciągu ostatnich 70 lat. Rozdział 7 dotyczy pytania „Kto był odpowiedzialny za wydarzenia w Fatimie?”. Analiza pokazuje, że nie mogą one być ani pochodzenia naturalnego, ani boskiego. Proponuje się, aby objawienia w Fatimie mogły być zorganizowane przez inteligentne istoty pozaziemskie . Rozdział 8 . Zagadnienia związane z poszukiwaniami we wszechświecie cywilizacji pozaziemskich zostały pokrótce omówione, ponieważ są one istotne dla mojej hipotezy. Wykazano, że pogląd o istnieniu cywilizacji pozaziemskich jest wspierany przez świat naukowy. Rozdział 9 . Przedstawiono organizację wydarzeń w Fatimie z punktu widzenia nowoczesnego zarządzania projektami. Pokazuje, że zastosowano aktualne techniki marketingowe. Rozdział 10 . Przeanalizowano cel wydarzeń fatimskich i wykazano, że były one niezbędne, aby pomóc Portugalczykom zachować ich tradycyjne wartości. Rozdział 11 . Omówiono zasady interwencji istot inteligentnych oraz opisano jej ograniczenia. Przedstawiono cele takich interwencji. Rozdział 12 . Bardziej szczegółowo opisano cywilizację sumeryjską, z naciskiem na jej początki i wczesne okresy jej rozwoju. Uwzględnia się także ogromne osiągnięcia starożytnych Sumerów, a zwłaszcza ich wpływ na rozwój demokracji, sprawiedliwości, etyki, humanitaryzmu i wielu współczesnych instytucji społecznych. Pokrótce opisano związek między Biblią a legendami sumeryjskimi. Rozdział 13 . Przedstawiono osiągnięcia cywilizacji egipskiej, z naciskiem na rozwój sprawiedliwości, etyki, religii, inżynierii i medycyny. Rozwija się bardzo niezwykła uprzywilejowana pozycja kobiet. Rozdział 14 . Omówiono dziedzictwo cywilizacji sumeryjskiej i egipskiej i pokazano, że obie te cywilizacje nie są doceniane przez współczesnych historyków. Ustalono związek między odkryciami greckimi a wiedzą egipską, a także wspomniano o znaczeniu Biblioteki Aleksandryjskiej jako pierwotnego źródła greckich osiągnięć. Rozdział 15 . W tym rozdziale wyjaśnione są istniejące hipotezy dotyczące początków pierwszych cywilizacji. Zwrócono uwagę na polityczną poprawność teorii akademickich. Rozdział 16 . Omówiono genezę pierwszych cywilizacji, która jest najbardziej zagadkowym i niewytłumaczalnym wydarzeniem w dziejach ludzkości. Przedstawiona nowa hipoteza o początkach pierwszych cywilizacji opiera się na ustaleniach badań archeologicznych, językowych i genetycznych. Proponuje się istnienie protocywilizacji, która poprzedziła pierwsze cywilizacje na ziemi. Zarysowano rozprzestrzenianie się cywilizacji na kontynencie euroazjatyckim. Rozdział 17 dotyczy szczególnego rodzaju wydarzeń, a mianowicie. powstanie głównych religii, takich jak zoroastrianizm, judaizm, buddyzm, chrześcijaństwo i islam. Przedstawiono lokalne uwarunkowania społeczne i wierzenia istniejące przed powstaniem religii. Wykazano, że religia była istotnym krokiem w rozwoju wartości humanitarnych i postępu ludzkości. Omówiono rolę religii w kontrolowaniu ludzkiego zachowania Rozdział 18 . Zoroastrianizm jest pokazywany jako pierwsza religia skutecznie kontrolująca zachowanie ludzi. Podsumowano zasady religii zoroastriańskiej i podkreślono jej związki ze wszystkimi głównymi religiami. Rozdział 19 . Opisano hinduizm, prekursor buddyzmu w Indiach, oraz krytycznie oceniono jego system kast. Buddyzm przedstawiany jest jako najbardziej rewolucyjna i zaawansowana filozofia życia. Rozdział 20 . Przedstawiono powiązania judaizmu z cywilizacją sumeryjską i egipską. Wyjaśniona zostaje rola Mojżesza. Rozdział 2 1. Nakreślono wierzenia w cywilizację grecko-rzymską. Omówiono narodziny i umocnienie się chrześcijaństwa - najbardziej nowatorskiej i rewolucyjnej religii - w wyniku działalności Jezusa, św. Pawła i cesarza Konstantyna Wielkiego. Rozdział 22 . Początki islamu są krótko opisane w wyniku objawień proroka Mahometa. Przedstawiono zasady wierzeń muzułmańskich. Rozdział 23 . Opisano tajemniczą decyzję o wycofaniu się Niemców na początku II wojny światowej z opracowania bomby atomowej. Proponowana hipoteza, oparta na nowo ujawnionych materiałach, wyjaśnia jej genezę. Rozdział 24 . Upadek komunizmu w Związku Radzieckim należy do wielkich tajemnic XX wieku. Nawet Gorbaczow, który kierował rozpadem Związku Radzieckiego, nie jest w stanie tego przekonująco wytłumaczyć. W tym rozdziale przedstawiono nową interpretację niezwykłej kariery tego polityka, wyjaśniono niezwykłe okoliczności jego dojścia do władzy i jego działalności jako I sekretarza partii komunistycznej. Przedstawiono nową hipotezę wyjaśniającą te wydarzenia. Rozdział 25 . Przedstawiono pokrótce przyczyny ludzkiego cierpienia oraz podsumowano trzy systemy, społeczny, religijny i prawny, które kontrolują ludzkie zachowanie. Postuluje się, że część ludzkości stoi w obliczu kryzysu moralnego i społecznego, a przezwyciężenie go wymaga nowego kierunku rozwoju człowieka. Potrzeba rozwoju świadomości człowieka jest uzasadniona. Rozdział 26 . Niektóre aspekty filozofii Nietzschego zostały wyjaśnione ze szczególnym naciskiem na pojęcie nadczłowieka. Proponowana jest nowa interpretacja nadczłowieka jako człowieka o wyższej świadomości. Rozdział 27 . Krótko opisano główne elementy filozofii GI Gurdżijewa i podkreślono jego rolę jako nauczyciela wskazującego nową drogę ludzkości . Rozdział 28 . Nakreślono dwa światopoglądy: religijny i naukowy oraz zaproponowano nowy światopogląd naukowy. Przedstawia się nową koncepcję Boga i ocenia skutki tego nowego podejścia w świecie naukowym i religijnym. Książka została opublikowana przez Wydawnictwo PETRUS https://www.wydawnictwopetrus.pl/produkt,czy-jestesmy-sami-we- wszechswiecie-,174.html i jest dostępna w księgarniach.
English     Polski